Proeftuin #buurtplatformrecht

 

NIEUWS- AFRONDING OPLEVERING EVALUATIE PROEFTUIN EN HOE VERDER

 

Op dit moment, januari 2024,  wordt de evaluatie van de proeftuin buurtplatformrecht aan de gemeenteraad aangeboden n.a.v. de motie van de gemeenteraad in 2020 waarin werd gevraagd te onderzoeken of een buurtplatformrecht onderdeel zou kunnen worden van het nieuwe participate beleid. Dat nieuwe participatie beleid wordt op dit moment vorm gegeven doordat een participatie verordening in de maak is.

 

Vanuit de evaluatie wordt aanbevolen het buurtplatformrecht in de participatie verordening op te nemen, net als andere buurtrechten daar ook een plek in gaan vinden.

 

De evaluatie buurtplatformrecht bestaat uit o.a. de volgende documentaties:

 

Concept oplegger aanbiedingsbrief vanuit het ambtelijk team www.bit.ly/conceptopleggeraanbiedingproeftuin

Evaluatie van de proeftuin door de buurtplatformen:  www.bit.ly/evaluatieproeftuinbuurtplatformrecht

Verslag van de proeftuin door  stichting !Woon: www.bit.ly/verslagwoonproeftuin

Concept kader buurtplatformrecht www.bit.ly/conceptkaderbuurtplatformrecht

Externe reflectie en validatie van bevindingen door Nanke Verloo www.bit.ly/validatienankeverloo

Externe reflectie en validatie van bevindingen door Jos van der Lans www.bit.ly/validatiejosvanderlans

MAEX sociale impact waarde www.bit.ly/maexsocialimpactwaardeproeftuin

‘Trots op de wijk ’ door het Verwey Jonker instituut www.bit.ly/trotsopdewijkgeeftverbinding

Raadsinformatiebrief afdoening motie www.bit.ly/ribafdoeningmotie

De gemeenteraadsmotie van dec 2020 bij de behandeling van de begroting 2021 www.bit.ly/motiebuurtplatformrecht2020

 

Voor een zeer informatieve blik op het buurtplatformecht, de komende participatie verordening en de relatie daartussen, en wat het allemaal kan betekenen, kijk vooral deze video van de behandeling dd 17 januari 2024 in de stadsdeelcommissie van Amsterdam Noord: https://youtu.be/tZDeXf_8Xfc?si=ekw6fOHTkrnyKZI8
 

 

ACHTERGROND

In 2021 is er een proeftuin, een pilot, van start gegaan om ervaringen op te doen met een nieuw buurtrecht, het buurtplatformrecht, met een aantal buurten in de brede stad Amsterdam. Zie het boekje wat bij de kick-off is gebruikt: www.bit.ly/boekjeproeftuin   

 

Het buurtplatformrecht probeert  een aantal problemen op te lossen,zoals:

  • beter gebruik van inzet, kennis actieve bewoners (nu vaak uitputting, veel verspilling van energie)

  • => dan ook meer bewoners die zich zullen gaan inzetten, als inzet meer resultaat geeft
  • Overheids geldverspilling door verkokerde aanpakken
  • De afstand overheid bewoners helpen verkleinen
  • De onmacht balans herstellen tussen de leefwereld en de wereld van de systeemlogica

 

Het is de bedoeling van de proeftuin om te komen tot een erkend buurtrecht. Inmiddels is sinds 2022 in de proeftuin ervaring opgedaan. Omdat het nog niet tot een echte verankering is gekomen, werd de proeftuin die bedoeld was voor 1 jaar in voorjaar 2023 verlengd.  Er is ook geexperimenteerd met de coalitie van buurten en meerdere rollen. Zie daarvoor www.bit.ly/rollenproeftuinbuurtplatformrecht . Aanmelden kan via www.bit.ly/aanmeldencoalitiebuurten

 

Meer weten, neem contact op met coalitievanbuurten@gmail.com