Proeftuin #buurtplatformrecht

 

 

In 2021 is er een proeftuin, een pilot, van start gegaan om ervaringen op te doen met een nieuw buurtrecht, het buurtplatformrecht, met een aantal buurten in de brede stad Amsterdam. Zie het boekje wat bij de kick-off is gebruikt: www.bit.ly/boekjeproeftuin   

 

Het buurtplatformrecht probeert  een aantal problemen op te lossen,zoals:

  • beter gebruik van inzet, kennis actieve bewoners (nu vaak uitputting, veel verspilling van energie)

  • => dan ook meer bewoners die zich zullen gaan inzetten, als inzet meer resultaat geeft
  • Overheids geldverspilling door verkokerde aanpakken
  • De afstand overheid bewoners helpen verkleinen
  • De onmacht balans herstellen tussen de leefwereld en de wereld van de systeemlogica

 

Het is de bedoeling van de proeftuin om te komen tot een erkend buurtrecht. Inmiddels is in de proeftuin ervaring opgedaan, hetgeen heeft geleid tot een document waarin, op basis van die ervaringen, voorstellen zijn gedaan om tot dat buurtrecht te komen. Zie daarvoor www.bit.ly/buurtplatformrecht

 

Omdat het nog niet tot een echte verankering is gekomen, wordt de proeftuin die bedoeld was voor 1 jaar, nu -voorjaar 2023-  verlengd. Dat houdt in dat andere buurten ook kunnen aanhaken bij deze proeftuin. Zie daarvoor www.bit.ly/rollenproeftuinbuurtplatformrecht . Aanmelden kan via www.bit.ly/aanmeldencoalitiebuurten

 

Voorblad bij de notitie www.bit.ly/buurtplatformrecht

 

De notitie heeft als doel dat elke buurt in Amsterdam in de toekomst een goed functionerend buurtplatform kan hebben.  Ze zijn de netwerkorganisatie van actieve buurtbewoners en -organisaties per buurt die zich inzetten en willen samenwerken ter verbetering  van die buurt en worden als zodanig erkend en ondersteund door de overheid en andere wijkpartners. Ze geven de gemeenschap een stem (of meerdere), en een structuur om samen activiteiten te ondernemen. 

 

Zoiets als een buurtplatform kan en moet niet van bovenaf worden geïnstalleerd of aangezwengeld, maar organisch groeien van onderop. In iedere buurt zal dat anders gaan, met andere doelen en activiteiten. Verbetering van mede-mens, buurt en stad staat altijd voorop. Ze doen dat met en vanuit liefde, zorg en aandacht.

 

Het is belangrijk dat de organisatie of het netwerk in een buurt die zich daar het best voor leent, wordt erkend als het buurtplatform, met de positie die daarbij hoort en ook wordt ondersteund. Naast de vele voordelen die een goed georganiseerde buurt  biedt, kan het de overheid ook nog eens veel geld besparen.

 

Deze aanpak,op termijn in elke buurt een buurtplatform-van-onderop, is onderdeel van de insteek van de stad om bewoners meer invloed te geven. Niet alleen het recht je te organiseren als samenwerkende actieve bewoners, maar ook daarin erkend en ondersteund te worden. Dit past in het coalitieakkoord en in de aankomende Omgevingswet. De gemeente vestigt daarom een formeel ‘buurtplatformrecht’. Deze notitie www.bit.ly/buurtplatformrecht legt dat uit